Výstupy

MOOC (masívny otvorený online kurz) „Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity“

MOOC (masívny otvorený online kurz) „Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity“ vypracovaný priamo pre verejnú správu a vysokoškolských študentov odborov verejná správa a regionálny rozvoj. Na základe správy o aktuálnych potrebách v oblasti budovania odolného regiónu ponúka modelový kurz proaktívny, integrovaný a multidisciplinárny prístup k regionálnemu a komunitnému plánovaniu, ako prevenciu spoločenských, ekonomických a environmentálnych hrozieb. Zároveň je vytvorený pre zaistenie udržateľného rozvoja. Kurz sa zameriava na špeciálne oblasti rizika, konfliktu, kríz a projektového manažmentu, vrátane pohľadu na migráciu, odolnosť a bezpečnosť.

Európska správa o odolných regiónoch

Európska správa o pripravenosti odolných regiónov s cieľom identifikovať a predpokladať potreby školení a zručností v budúcnosti. V spolupráci s verejnou správou a neziskovými organizáciami, aktívnymi v regionálnom rozvoji, správa analyzuje dostupné zdroje a mechanizmy a tiež regionálne politiky, aby sa zmiernil dopad ekonomických, zdravotných, sociálnych a ekologických katastrof. Rovnako analyzuje aj potreby odbornej prípravy a vzdelávania v oblasti budovania odolného regiónu. Rôznorodosť regiónov skúmaných v projekte zaisťuje relevantnosť a reprezentatívnosť z pohľadu rozmanitosti prístupov tvorby regionálnych politík, s ohľadom na rôzne výzvy a skutočnosti.

Sylaby pre online kurz „Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity“

Sylaby pre MOOC „Regióny čelia šokom: budovania odolnej komunity“, vypracované na základe analýzy potrieb z Európskej správy o odolných regiónoch. Tento zdroj obsahuje ciele vzdelávania, súvisiace témy (4 moduly), úlohy a hodnotenia, spôsoby poskytovania. Sylaby sledujú inovatívny prístup so spoločnými časťami, ktoré možno ľahko a priamo aplikovať na 4 analyzované krajiny a s osobitnými časťami, šitými na mieru pre potreby jednotlivých regiónov.

Available in: EN – ES – IT – FR – SK

Road Map „Podpora odolného regiónu – nástroj pre udržateľné komunity“

Road Map „Podpora odolného regiónu – nástroj pre udržateľné komunity“ je samostatný dokument, ktorý poskytuje rady a nástroje vzhľadom na proaktívny prístup ku krízam. Mapa vysvetľuje jednotlivé kroky, ktoré môžu regióny a komunity podniknúť pre budovanie a posilnenie odolnosti. Aj keď je vytvorená predovšetkým pre verejnú správu, môže ju využiť akýkoľvek subjekt, ktorý sa zaujíma o regionálny rozvoj. Roadmap môže slúžiť ako nástroj pre vlastnú diagnostiku miery regionálnej odolnosti v cieľových regiónoch.

Available in: EN – ES – IT – FR – SK

Prezentácia na SlideShare

Na platforme SlideShare sa zverejnia 3 prezentácie o sylabách, MOOC a Roadmap.

Webináre

Zorganizujú sa 4 webináre v národných jazykoch partnerov projektu.

Newsletters

Our Newsletters will be organized in project partners’ national language.

Newsletter #1

Also available in: FR / IT / ES / SK

Newsletter #2

Also available in: FR / IT / ES / SK