O projekte

Rôznorodé nepriaznivé udalosti poslednej doby – predovšetkým finančné, environmentálne, zdravotné a migračné krízy – odhalili naliehavú potrebu posilniť pripravenosť krajín a regiónov urýchlene reagovať. Zatiaľ čo niektorým z týchto katastrof sa nedá vyhnúť, potenciálnu hrozbu a dopad iných vieme obmedziť, ak sme pripravení a máme dostatočné vedomosti a zručnosti z oblasti krízového manažmentu  a riadenia  nestability. Tento proces však nie je úplný a jeho značné nedostatky podkopávajú stabilitu európskeho hospodárstva a spoločnosti ako celku.

Leták

Stiahnite si leták projektu
v jednom z týchto jazykov.

Anglický / Slovenský / Taliansky / Francúzsky / Španielsky

Pojem „odolnosť definuje schopnosť zvládnuť, adaptovať sa a zotaviť sa z nepriaznivých udalostí, zatiaľ čo sa z dlhodobého hľadiska celková zraniteľnosť voči podobným udalostiam zníži. Znamená tiež transformáciu udalostí z minulosti na skúsenosti, čím sa zlepšia reakcie v budúcnosti.

United Nations University: https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/2232/Assessing-Fragility-Risk-and-Resilience-Frameworks.pdf

Ako zabezpečiť prispôsobivosť a odolnosť regiónov tak, že budú prosperovať aj napriek nepriaznivým udalostiam a krízam?

 

Cieľom projektu programu Erasmus+ „ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity“ je zlepšenie regionálnej prispôsobivosti a odolnosti tým, že poskytne politickým a ďalším kľúčovým hráčom inovatívne spôsoby vzdelávania a podpory v oblasti vytvárania regionálnych politík a opatrení. ReFace podporí a zlepší možnosť nadobudnutia  relevantných prierezových vedomostí a schopností prostredníctvom vzdelávania vysokoškolských študentov, ale aj v rámci celoživotného vzdelávania ostatných cieľových skupín.

Vytvorenie odolných komunít si vyžaduje spoluúčasť širokej škály aktérov. Osobitná pozornosť sa venuje verejnej správe na regionálnej a lokálnej úrovni, keďže práve tá môže ovplyvniť a prispôsobiť procesy spojené s budovaním odolného regiónu. Z dlhodobého hľadiska reprezentuje cieľovú skupinu širšie spektrum tvorcov politík na rôznych úrovniach riadenia (t.j. lokálnej, národnej a európskej).

Do cieľovej skupiny patria aj vysokoškolskí študenti odborov regionálny rozvoj a verejná správa a neziskové organizácie, ktoré sa aktívne podieľajú na rozvoji regiónu. V širšom slova zmysle, projekt ReFace ovplyvní aj všetkých obyvateľov, keďže aj ich sa zraniteľnosť regiónu dotýka.

ReFace spojí skupinu odborníkov, aby preskúmali, aká je situácia v regiónoch, čo zabezpečí ich odolnosť voči výzvam a ktoré faktory pomáhajú pri budovaní a zachovávaní silných regiónov. Projekt vytvorí prostredie, v ktorom sa stretnú biznis, akademický sektor, samosprávy a vládne agentúry, aby vyriešili regionálne výzvy. Spoločne môžu vytvoriť odolnejšie spoločenstvo s tak širokým záberom, aby mohlo prekonávať nástrahy a zotaviť sa z nich, zatiaľ čo bezpečnosť občanov bude zabezpečená.

Krízy nemajú ani hranice, ani vedomosti o ich prekonaní. To predstavuje hlavný dôvod, prečo sa na projekt ReFace musí nahliadať nadnárodne. V projekte sa spojilo 6 rôznorodých partnerov zo 4 krajín:

 

Ako zabezpečiť prispôsobivosť a odolnosť regiónov tak, že budú prosperovať aj napriek nepriaznivým udalostiam a krízam?

 

Začiatok/ukončenie projektu: 01/11/2020 – 31/10/2022

GR: GR EAC[1] – Erasmus+ kľúčová akcia 2

Strategické partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

 

[1] Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru