Partneri

Miestna akčná skupina (MAS) je pracovná a iniciatívna skupina, ustanovená k implementácii integrovanej stratégie zameranej na využívanie endogénnych zdrojov územia pre všestranný rozvoj regiónu. MAS združuje verejnú správu, podnikateľov, neziskové organizácie a aktívnych obyvateľov a ostatných dôležitých aktérov na miestnej úrovni, ktorí usilujú o spoločné ciele. MAS LEV je „multisektorálne“ združenie,  ktoré vzniklo registrovaním v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 08.09.2008. 

Ciele miestnej akčnej skupiny LEV: zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov regiónu a trvalo udržateľný rozvoj, hľadať doplnkové zdroje pre financovanie aktivít, riadiť sociálny a ekonomický rozvoj regiónu, vytvárať podmienky pre čo najširšiu spoluprácu pri obnove a rozvoji regiónu, propagovať obnovu vidieckej krajiny a vytvárať nové siete, partnerstvá.

Návštevníkom ponúkame lákavé prepojenie vidieckych tradícií s modernosťou služieb v atraktívnom a výnimočnom krajinnom prostredí Spiša.

Aktuálne implementujeme od roku 2018 stratégiu pod názvom: Kráľovské územie LEVa – miesto pre všetkých.

ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj; mimovládne, nepolitické a dobrovoľné združenie, ktoré vzniklo v roku 1998.

ASTRA sa zameriava hlavne na nasledujúce aktivity: vzdelávanie a školenia s dôrazom na elektronickú výučbu, praktická výučbu a dištančné vzdelávanie, propagáciu rozvoja sociálneho začlenenia a zamestnanosti, rozvoj inovatívneho potenciálu a ľudských schopností, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov, rozvoj regiónov s ohľadom na inovácie, informačné a komunikačné technológie, vzdelávacie a informačné aktivity. ASTRA poskytuje odbornosť v rôznych projektoch, najmä vo formálnom a neformálnom vzdelávaní, v duálnom a e-vzdelávaní, v rozvoji a riadení ľudských zdrojov, v tvorbe a hodnotení konceptov, politík a strategických štúdií. ASTRA je dobre známym partnerom a podporovateľom v projektoch a aktivitách, ktoré sa zameriavajú na hodnotenie pripravenosti regiónov a miest na rozvoj, pripravuje rozvojové plány a programy, taktiež prepája vedomosti a skúsenosti v oblasti regionálneho rozvoja získané na Slovensku a v zahraničí.

CESIE je Európske centrum pre štúdium a inovácie, založené v Palerme na Sicílii. CESIE je nezisková, nepolitická a mimovládna organizácia, ktorá zavádza projekty vo viac ako 80 krajinách.

Založená bola v roku 2001 a inšpiráciou pre založenie bola práca a teórie talianskeho sociológa Danila Dolci (1924-1997). CESIE prispieva k aktívnej účasti ľudí, občianskych spoločností a inštitúcií v rôznych tematických oblastiach s cieľom propagovať rast a vývoj, pričom vždy oceňuje rôznorodosť s ohľadom na etiku a ľudský rozvoj.

Organizácia sa venuje propagácií výskumu a vývoja, rovnako ako aj zvýšeniu a zlepšeniu inovačných procesov v budúcnosti vo vzdelávacej, sociálnej, hospodárskej a kultúrnej sfére.

ENTRE je nezávislá odborná organizácia, ktorá podporuje a propaguje systematický prístup k inovatívnemu a udržateľnému rozvoju regiónov, miest a samospráv. 

ENTRE sa aktívne podieľa na vzdelávaní a zabezpečuje dostupnosť najnovších  vzdelávacích materiálov, nástrojov a metód, rovnako ako aj seminárov a rôznych školení, zameraných na identifikáciu, rozvoj a zlepšenie rôznych kompetencií a vedomostí. 

ENTRE má skúsenosti s vytváraním projektov v oblasti vedomostí, vzdelávania a práce a v rozvoji metód a nástrojov na predvídanie a hodnotenie kvalifikácie a zručností. 

ENTRE poskytuje výskumné a konzultačné aktivity vo forme rôznorodých produktov a služieb na rozhraní vzdelávania & odbornej prípravy a trhu práce.

Univerzita Côte d’Azur (UCA) je univerzita s intenzívnym výskumom, ktorá sa spolieha na silný ekosystém vysokoškolských a výskumných inštitúcií (Observatórium Côte d´Azur, CNRS[1], INRIA[2], INSERM[3]…). Univerzita vznikla spojením dvoch inštitúcií – ComUE UCA (skupina inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a výskumu) a Univerzity Nice Sophia Antipolis (všeobecne známa univerzita). UCA spája kľúčových hráčov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu na Azúrovom pobreží. Tento ekosystém je nevyhnutnou súčasťou univerzity, keďže hlavný partneri sú členmi vedenia univerzity a riadiaceho výboru inštitúcie. Uznaním ambicióznej agendy a vedeckej excelentnosti UCA  je prestížne ocenenie „IDEX“ (Iniciatíva excelentnosti) udelené francúzskou vládou, čo zaradilo UCA medzi malú skupinu špičkových francúzskych univerzít svetového formátu.

 

[1] Centre National de la Recherche Scientifique – Národné vedecko-výskumné centrum

[2] Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numéerique – Francúzsky inštitút pre výskum v oblasti počitačových vied a automatizácie

[3] Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale – Národný ústav zdravotníctva a lekárskej starostlivosti

FONDO FORMACION EUSKADI (FFE) je neformálne centrum odbornej prípravy a vzdelávania, ktorého cieľom je rozvoj ľudí a zlepšovanie organizácií. FFE sa nachádza v oblasti Baskicko a má viac ako 30 ročné skúsenosti s celoživotným vzdelávaním a prípravou zamestnancov, nezamestnaných a ľudí ohrozených sociálnym vylúčením; s poradenstvom a konzultáciami pre firmy; s riadením podľa plánov kompetentnosti a výcviku pracovnej sily (väčšina zameraná na znevýhodnené skupiny ako sú imigranti, zdravotne postihnutí, ženy, dlhodobo nezamestnaní …); s projektmi lokálneho rozvoja; s profesionálnym vedením, poradenstvom a podporou vzdelávania.

FFE má rozsiahle skúsenosti s medzinárodnými projektami spolupráce zameranými na výskum, vývoj a inovácie na zlepšovanie kompetencií. FFE pracuje taktiež na rôznych regionálnych projektoch rozvoja kompetencií dospelých z rôznych oblastí a s rôznymi profilmi, a zamestnancov Ministerstva hospodárstva a konkurencieschopnosti, Baskickej vlády, regionálnych úradov, samospráv a verejných inštitúcií.