Ako pretransformovať krízy na príležitosti pre rast?

jan 28, 2021 | Novinky a podujatia

Nedávne udalosti, najmä aktuálna medzinárodná kríza spôsobená šírením vírusu Covid-19, vytvorili nové, neočakávané výzvy pre európsku politickú agendu. Výskyt množstva rôznych nepríjemných udalostí v súčasnosti (finančné, sociálne, environmentálne, migračné) vyvolali nové pochybnosti a neistoty ohľadom dostupnosti efektívnych nástrojov a adekvátnych vedomostí na rýchlu reakciu európskych inštitúcií a národných vlád. 

Neočakávaný rozsah medzinárodnej krízy jasne poukázal na nedostatok opatrení pre efektívne rozhodovanie, s cieľom reagovať na krízu a súčasne zabezpečiť dlhodobú ekonomickú udržateľnosť, bezpečnosť a blahobyt ľudí. 

Teda, ako zabezpečiť adaptabilnosť regiónov a ich odolnosť s cieľom prosperovať aj napriek nepríjemnostiam a krízam?

Projekt programu Erasmus+ ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity sa pokúsi dosiahnuť tento cieľ tak, že vytvorí efektívne nástroje na budovanie odolných regiónov. V rámci tohto konceptu, pojem “odolnosť” definuje schopnosť regiónov vysporiadať sa, prispôsobiť sa a zotaviť sa zo šokov, zatiaľ čo sa z dlhodobého hľadiska znižuje ich celková zraniteľnosť voči podobným udalostiam [1].

Posilnenie pripravenosti krajín a regiónov čeliť kríze za pomoci inovatívnych opatrení sa stalo nevyhnutnosťou po rozšírení EÚ. Prostredníctvom medzinárodného partnerstva (Slovenska, Talianska, Francúzska, Španielska) má projekt ReFace za cieľ zlepšiť vedomosti a schopnosti kľúčových regionálnych zainteresovaných strán a zvýšiť povedomie o tom, ako regionálne opatrenia formujú reakciu na základné ekonomické, sociálne a environmentálne výzvy. Využije sa na to:

  • Európska správa o pripravenosti odolných regiónov;
  • Sylaby pre MOOC ”Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity”;
  • MOOC “Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity”;
  • Road Map “Podpora odolného regiónu – nástroj pre udržateľné komunity”

Počas dvoch rokov, partneri ReFace vykonali výskumy, zorganizovali workshopy a zapojili množstvo rozličných aktérov: verejné a miestne samosprávy, subjekty majúce na starosti rozhodovanie a vytváranie politík na regionálnej a komunálnej úrovni, neziskové organizácie, vysokoškolských študentov. Projekt, ktorý sa začal v novembri 2020, bude analyzovať štyri európske regióny s rozličnými charakteristikami, ktoré však spája ochota prispieť k vytvoreniu efektívnych nástrojov a vládnych opatrení  pri reakcii na nepríjemné udalosti. 

CHCELI BY STE BYŤ SÚČASŤOU VYTVÁRANIA ODOLNÝCH REGIÓNOV?

Ak ste predstaviteľom verejnej správy alebo člen neziskovej organizácie, aktívnej v regionálnom rozvoji, radi by sme vás pozvali, aby ste sa s nami podelili o vaše skúsenosti. 

O PROJEKTE 

ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity je dvojročný projekt spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 

PARTNERI

  • Obcianske zdruzenie MAS LEV, o.z. (LAG) (Slovensko, koordinátor)
  • ASTRA – ZDRUZENIE PRE INOVACIE A ROZVOJ (Slovensko)
  • ENTRE, s.r.o. (Slovensko)
  • CESIE (Taliansko)
  • Université Côte d’Azur (Francúzsko)

FONDO FORMACION EUSKADI SLL (Španielsko)