ReFace: rozvíjanie vedomostí a schopností pri reakcii na nepriaznivé situácie

okt 7, 2021 | Novinky a podujatia

Ťažkosti a krízy môžu neočakávane zasiahnuť regióny a komunity. Ako môžeme posilniť schopnosť odolávať takýmto udalostiam a zlepšiť reakciu na ne?

Partneri projektu ReFace, riadení potrebami školení a záujmami, ktoré vyplynuli z terénneho výskumu, sa túto otázku snažia riešiť zlepšovaním vedomostí a kompetencií verejnej správy, neziskových organizácií a iných zainteresovaných strán, ktoré sa zaujímajú o vytváranie odolných regiónov. 

Za týmto účelom, partneri v súčasnosti pracujú na vytvorení online školiaceho kurzu, ktorý bude obsahovať nasledujúce moduly:

  • Modul 1 Základy odolnosti: pôvod a štruktúra
  • Modul 2 Regionálna odolnosť: životný cyklus a komponenty
  • Modul 3 Plánovanie regionálnej odolnosti: zapojenie kľúčových hráčov a hodnotenie zraniteľnosti
  • Modul 4 Regionálna odolnosť: implementácia, meranie a financovanie

Online kurz preskúma koncept odolnosti s osobitným zameraním na regionálnu odolnosť a jej životný cyklus. Ďalej rozanalyzuje koncept rizík, katastrof, komponenty regionálnej odolnosti a ich vzájomné prepojenia.

Účastníkom sa poskytnú informácie o potrebe spolupráce celej komunity a kľúčových aktérov kvôli lepšej úrovni odolnosti. 

V nasledujúcich mesiacoch sa partneri projektu zúčastnia školiacej aktivity, s cieľom analyzovať doteraz  vypracované materiály a sfinalizovať ich na základe názorov a poznatkov od odborníkov na danú tému.

Chceli by ste sa dozvedieť viac? Sledujte nás na  Facebook a Linkedin!

Alebo nás kontaktujte: simona.sglavo@cesie.org